Press-O-Film粗糙度复制胶带的工作原理


                                   

Press-O-Film粗糙度复制胶带由一层可压缩的泡沫和不可压缩的聚醋基片组成。将泡沫面嵌入待测粗糙度表面拓印,压出一个永久性的峰顶到谷底的印模。用微米级的Testextape专用量规测量印模,测得的厚度值减去不可压缩的基片的厚度( 50um或0.002 inches )得到的就是表面粗糙度值。

主页

分类

电话

QQ